Παραλειπομένων Α´  -  I Chronicles

Παραλειπομένων Α´- Κεφάλαιο 8

ΚΑΙ Βενιαμὶν ἐγέννησε Βαλὲ πρωτότοκον αὐτοῦ καὶ ᾿Ασβὴλ τὸν δεύτερον, ᾿Ααρὰ τὸν τρίτον, 2 Νωὰ τὸν τέταρτον καὶ Ραφὴ τὸν πέμπτον. 3 καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Βαλέ· ᾿Αδὶρ καὶ Γηρὰ καὶ ᾿Αβιοὺδ 4 καὶ ᾿Αβισουὲ καὶ Νοαμὰ καὶ ᾿Αχιὰ 5 καὶ Γηρὰ καὶ Σεφουφὰμ καὶ Οὐράμ. 6 οὗτοι υἱοὶ ᾿Αώδ· οὗτοί εἰσιν ἄρχοντες πατριῶν τοῖς κατοικοῦσι Γαβεέ, καὶ μετῴκισαν αὐτοὺς εἰς Μαναχαθί· 7 καὶ Νοομὰ καὶ ᾿Αχιὰ καὶ Γηρά· οὗτος ᾿Ιεγλαὰμ καὶ ἐγέννησε τὸν ᾿Αζὰ καὶ τὸν ᾿Ιαχιχώ. 8 καὶ Σααρὶν ἐγέννησεν ἐν τῷ πεδίῳ Μωὰβ μετὰ τὸ ἀποστεῖλαι αὐτὸν ῾Ωσὶν καὶ τὴν Βααδὰ γυναῖκα αὐτοῦ. 9 καὶ ἐγέννησεν ἐκ τῆς ᾿Αδὰ γυναικὸς αὐτοῦ τὸν ᾿Ιωβὰβ καὶ τὸν Σεβιὰ καὶ τὸν Μισὰ καὶ τὸν Μελχὰμ 10 καὶ τὸν ᾿Ιαὼς καὶ τὸν Σαβιὰ καὶ τὸν Μαρμά· οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν. 11 καὶ ἐκ τῆς ῾Ωσὶν ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιτὼλ καὶ τὸν ᾿Αλφαάλ. 12 καὶ υἱοὶ ᾿Αλφαάλ· ᾿Ωβήδ, Μισαάλ, Σεμμήρ· οὗτος ᾠκοδόμησε τὴν ᾿Ωνὼ καὶ τὴν Λὼδ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς· 13 καὶ Βεριὰ καὶ Σαμά. οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν τοῖς κατοικοῦσιν Αἰλάμ, καὶ οὗτοι ἐξεδίωξαν τοὺς κατοικοῦντας Γέθ. 14 καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ Σωσὴκ καὶ ᾿Αριμὼθ 15 καὶ Ζαβαδία, καὶ ᾿Ωρὴδ καὶ ῎Εδερ 16 καὶ Μιχαὴλ καὶ ᾿Ιεσφὰ καὶ ᾿Ιωδά, υἱοὶ Βεριά. 17 καὶ Ζαβαδία καὶ Μοσολλὰμ καὶ ᾿Αζακὶ καὶ ᾿Αβὰρ 18 καὶ ᾿Ισαμαρὶ καὶ ᾿Ιεζλίας καὶ ᾿Ιωβάβ, υἱοὶ ᾿Ελφαάλ. 19 καὶ ᾿Ιακὶμ καὶ Ζαχρὶ καὶ Ζαβδὶ 20 καὶ ᾿Ελιωναΐ καὶ Σαλαθὶ καὶ ᾿Ελιηλὶ 21 καὶ ᾿Αδαΐα καὶ Βαραΐα καὶ Σαμαράθ, υἱοὶ Σαμαΐθ. 22 καὶ ᾿Ιεσφὰν καὶ ᾿Ωβὴδ καὶ ᾿Ελεὴλ 23 καὶ ᾿Αβδιὼν καὶ Ζεχρὶ καὶ ᾿Ανὰν 24 καὶ ᾿Ανανία καὶ ᾿Αμβρὶ καὶ Αἰλὰμ καὶ ᾿Αναθὼθ 25 καὶ ᾿Ιαθὶν καὶ ᾿Ιεφαδίας καὶ Φανουήλ, υἱοὶ Σωσήκ, 26 καὶ Σαμσαρὶ καὶ Σααρίας καὶ Γοθολία 27 καὶ ᾿Ιαρασία καὶ ᾿Εριὰ καὶ Ζεχρί, υἱοὶ ῾Ιεροάμ. 28 οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες· οὗτοι κατῴκησαν ἐν ῾Ιερουσαλήμ· 29 καὶ ἐν Γαβαὼν κατῴκησε πατὴρ Γαβαών, καὶ ὄνομα γυναικὶ αὐτοῦ Μααχά. 30 καὶ ὁ υἱὸς αὐτῆς ὁ πρωτότοκος ᾿Αβαδὼν καὶ Σοὺρ καὶ Κὶς καὶ Βαὰλ καὶ Νὴρ καὶ Ναδὰβ 31 καὶ Γεδοὺρ καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Ζακχοὺρ καὶ Μακελώθ· 32 καὶ Μακελὼθ ἐγέννησε τὸν Σαμαά· καὶ γὰρ οὗτοι κατέναντι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν κατῴκησαν ἐν ῾Ιερουσαλὴμ μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. 33 καὶ Νὴρ ἐγέννησε τὸν Κίς, καὶ Κὶς ἐγέννησε τὸν Σαούλ, καὶ Σαοὺλ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωνάθαν καὶ τὸν Μελχισουὲ καὶ τὸν ᾿Αμιναδὰβ καὶ τὸν ᾿Ασαβάλ. 34 καὶ υἱὸς ᾿Ιωνάθαν Μεριβαάλ. καὶ ὁ Μεριβαὰλ ἐγέννησε τὸν Μιχά. 35 καὶ υἱοὶ Μιχά· Φίθων καὶ Μελὰχ καὶ Θαρὰχ καὶ ᾿Αχάζ. 36 καὶ ᾿Αχὰζ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιαδά, καὶ ᾿Ιαδὰ ἐγέννησε τὸν Σαλαιμὰθ καὶ τὸν ᾿Ασμὼθ καὶ τὸν Ζαμβρί, καὶ Ζαμβρὶ ἐγέννησε τὸν Μαισά, 37 καὶ Μαισὰ ἐγέννησε τὸν Βαανά· Ραφαΐα υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ελασὰ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Εσὴλ υἱὸς αὐτοῦ. 38 καὶ τῷ ᾿Εσὴλ ἓξ υἱοί, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· ᾿Εζρικὰμ πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ ᾿Ισμαὴλ καὶ Σαραΐα καὶ ᾿Αβδία καὶ ᾿Ανὰν καὶ ᾿Ασά· πάντες οὗτοι υἱοὶ ᾿Εσήλ. 39 καὶ υἱοὶ ᾿Ασήλ ἀδελφοῦ αὐτοῦ· Αἰλὰμ πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ ᾿Ιὰς ὁ δεύτερος καὶ ᾿Ελιφαλὲτ ὁ τρίτος. 40 καὶ ἦσαν υἱοὶ Αἰλὰμ ἰσχυροὶ ἄνδρες δυνάμει, τείνοντες τόξον καὶ πληθύνοντες υἱοὺς καὶ υἱοὺς τῶν υἱῶν, ἑκατὸν πεντήκοντα. πάντες οὗτοι ἐξ υἱῶν Βενιαμίν.